Blog

Hắn vừa feed vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ feed xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi mid. Có hề gì? Đến những hai thằng đi mid. Rồi hắn chửi team. Thế cũng chả sao: team là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi cả cái SEA này. Nhưng cả server ai cũng nhủ “chắc nó trừ mình ra”, không ai lên tiếng cả. Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không feed chung với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí công hắn try hard không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại để ra mode low priority cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha. Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn nghiến răng vào mà chửi “bobo putang ina mo IceFrog”. Nhưng mà biết đứa nào là IceFrog? Có mà Bruno biết. Hắn không biết, cả Steam cũng không ai biết…

Khuyết danh

With Jekyll, you can host a blog on GitHub for free.

You can add code block…

const express = require('express')
const app = express()

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(3000, () => console.log('Example app listening on port 3000!'))

You can also attach an image… jekyll

or embed a clip on Youtube…

Please give it a try :)

Demo: https://github.com/tdat00/blog


The boy who cried…

the boy who cried

with code…

// A Hello World! program in C#.
using System;
namespace HelloWorld
{
  class Hello
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");

      // Keep the console window open in debug mode.
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}